Selecteer een pagina
Hoe krijg je de ziel in een gebied? Niet!

Hoe krijg je de ziel in een gebied? Niet!

Zijn we wel met de juiste opgave bezig? Zijn er alternatieven die we over het hoofd hebben gezien? Hebben we wel de juiste partijen betrokken? Vragen die menige gemeente of maatschappelijke organisatie die werkt aan een complexe ruimtelijke opgave zal herkennen. Sinds eind 2015 is er voor hen die behoefte hebben aan een andere blik het O-team. Het O-team zet de kracht van ontwerp in om samen met de betrokken partijen de opgave te analyseren en ondersteunt bij het verkennen van concrete, toepasbare en innovatieve oplossingen. De komende periode zal gebiedsontwikkeling.nu het werk van het O-team volgen. Als eerste reizen we af naar Zwolle waar vier stedenbouwkundige bureaus in opdracht van het O-team en gemeente Zwolle een visie presenteerden voor de spoorzone in het centrum van de stad. Centrale vraag: hoe krijgen partijen ziel in het gebied?

Gebiedsontwikkeling.nu volgt het werk van het ‘O-team’, om te beginnen in Zwolle, zie hierboven. Daar hebben vier stedenbouwkundige bureaus een visie voor de Spoorzone gepresenteerd. Centrale vraag is: hoe krijgen we ziel in een gebied? Het antwoord van The History Store is heel simpel: niet! Het gebied heeft namelijk al een ziel met een bijbehorend DNA.

The History Store heeft zich gespecialiseerd in het ontdekken van die ziel en dat DNA om zo een passende onderlegger te leveren die richting geeft aan het ontwerp en ervoor zorgt dat de ontwikkelingen meer kans van slagen hebben.

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu

Het verhaal van Pinksteren

Het verhaal van Pinksteren

WAT IS DE BETEKENIS VAN PINKSTEREN NU EIGENLIJK?

Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord voor vijftig: ‘pentékosté’. Het Franse woord is ‘Pentecôte’, Engelsen zeggen ‘Pentecost’.

Eerste Pinksterdag is de vijftigste dag van de paastijd. Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Vroeger werd met ’pentékosté’ de hele periode van vijftig dagen aangeduid. Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens een andere definitie de vijftigste dag ván Pasen.

Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

DNA en de omgevingsvisie

DNA en de omgevingsvisie

Omgevingsvisie Wat is er nodig voor de Omgevingswet, waar iedere gemeente en burger vanaf 2021 mee te maken krijgt? Dat begint met de omgevingsvisie, waarin iedere gemeente antwoord geeft op de vraag: wie zijn we en hoe vertalen we dat in de fysieke leefomgeving? De omgevingsvisie is een integraal strategisch plan voor de fysieke leefomgeving (ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud) op terreinen als:

  • ruimtelijke ontwikkeling;
  • natuur en milieu;
  • cultureel erfgoed;
  • water en gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • verkeer en vervoer.

Integraal Het integrale karakter van de omgevingsvisie leidt ertoe dat over heden niet meer per domein aparte strategische visies ontwikkelen, maar in samenhang. Omdat alle sectorale invalshoeken in de omgevingsvisie samenkomen, wordt een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving bevorderd. De verplichting voor Rijk en provincies om één omgevingsvisie vast te stellen reduceert de bestuurlijke lasten. In het huidige stelsel moeten immers diverse visies worden opgesteld. Voor gemeenten wordt een bestuurlijke lastenverlichting bereikt omdat de omgevingsvisie op dat niveau niet verplicht is, en de verplichte structuurvisie verdwijnt.

DNA In grote lijnen komt het er bij een omgevingsvisie op neer om vast te stellen a. wie zijn we als gemeente, provincie en land? en b. wie willen we zijn? Om antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘Wie zijn we?’ moet je eerst het DNA vaststellen. Want om te weten waar je naartoe kunt, zul je voor alles moeten weten waar je vandaan komt. In onze ervaring fungeert het DNA als verbindende leidraad bij ontwikkelingen. The History Store heeft zich gespecialiseerd in het blootleggen van het DNA van gemeenten en gebieden als onderlegger van visie, beleid en concrete projecten. Dat doen we samen met alle betrokkenen: inwoners, ondernemers, ambtenaren, politici, bestuurders, hulpdiensten, woningbouwverenigingen, etc. Zo wordt het DNA – en dus later de omgevingsvisie – een beetje van ons allemaal. Dit bredere draagvlak vergemakkelijkt de participatie en bevordert de acceptatie.

Benieuwd hoe The History Store u op weg kan helpen met de – voorbereiding van – de omgevingsvisie? Bel Hans van den Brink 06-53646415.

 

Film: Ministerie van I&M

The History Store helpt Masterplan door besluitvorming

The History Store helpt Masterplan door besluitvorming

 

 

Een mooi voorbeeld van hoe The History Store kan helpen in de besluitvorming is het Masterplan voor het Rijnlandshuis, het uit 1641 stammende Rijksmonument in Spaarndam. Het Masterplan is het product van jarenlange samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar. Er heeft met alle betrokkenen afstemming plaatsgevonden, voordat het in de besluitvorming is gebracht. Toch lijkt het plan schipbreuk te lijden bij de Welstands- en de Monumentencommissie, waardoor stagnatie en zelfs afbreuk van het planproces dreigt.

 

Men vraagt The History Store om een historische onderbouwing te leveren voor het masterplan en de plankaart. Functioneel historisch onderzoek resulteert in een gedegen en toegankelijke beschrijving van het DNA van de omgeving, toegespitst op het plangebied: het Rijnlandshuis met bijbehorend terrein. Het resultaat is dat het hierdoor onderbouwde Masterplan door de commissies komt en dat het planproces kan doorgaan. Download het fraai vormgegeven rapport HIER

Een centrumvisie die echt resultaat oplevert?

Een centrumvisie die echt resultaat oplevert?

 

 

EEN CENTRUMVISIE DIE ECHT RESULTAAT OPLEVERT?

Amsterdam: parkeren is duur, het centrum bijna onbereikbaar, de horeca vaak ongastvrij. ‘Je hoeft niet te komen’, zei de vrouw in een bekende broodjeszaak tegen me, ‘Blijf je toch lekker weg?’ Bijdehand, zelfverzekerd en onafhankelijk zitten absoluut in het Amsterdamse DNA.

En toch blijven de mensen komen. Al eeuwenlang oefent de hoofdstad een grote aantrekkingskracht uit. Het DNA werkt als een reuzenmagneet. Amsterdam is authentiek en autonoom: dat wil men ervaren.

Gemeenten waar dit minder vanzelfsprekend is, staan voor de uitdaging om hun centrum of binnenstad weer of meer aantrekkelijk te maken voor bezoekers, ondernemers en natuurlijk de eigen inwoners.

Prioriteiten

Om dat te bereiken stelt men vaak een centrum- of binnenstadsvisie op, die gekoppeld moet zijn aan het overige gemeentelijk beleid op onder meer economisch gebied. Onderzoeken en inspraakronden resulteren in fraai gekleurde plaatjes, schema’s en lijsten met cijfers: looplijnen van bezoekers, vergelijking met andere steden, etc. Uiteindelijk staan er veel maatregelen, initiatieven en projecten in, die bovenop de reeds lopende projecten komen.

Aangezien de meeste budgetten beperkt zijn zul je dus keuzes moeten maken en prioriteiten aanbrengen.

Richting

Het DNA van een plaats is de maatlat voor dit soort keuzes: wat past wel en wat past niet? Het is een maatlat waarvan iedere betrokkene weet en voelt dat het klopt. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak maar ook voor een heldere prioriteitsstelling en richting.

Je moet weten waar je vandaan komt als (binnen)stad en waar je naartoe gaat. Anders gaat het net als Alice in Wonderland, die aan het Witte Konijn vraagt:

‘Kunt u me vertellen waar ik naartoe moet gaan?

‘Waar wil je dan naartoe?

‘Dat weet ik niet

‘Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het ook niet uit waar je heen gaat.

Sturing

De beschrijving van het plaatselijke DNA zorgt voor een duidelijk beginpunt van waaruit een visie kan worden geformuleerd die de betrokkenen herkennen, die kan dienen als sturingsmechanisme voor alle projecten en initiatieven zodat u binnen het budget blijft en zichtbaar resultaten boekt.

Wilt u ook uw plaatselijke DNA gebruiken als basis voor een centrumvisie die niet alleen verbindt maar ook praktisch toepasbaar is en zorgt voor een efficiënte besteding van uw budget? Neem contact op met Hans van den Brink van The History Store 06-53646415 of info@historystore.nl.

 

E-Book "DNA en gebiedsontwikkeling ontvangen?"

Je aanvraag is succesvol ontvangen. We hebben een bevestigingsmail naar je email adres gestuurd.

Pin It on Pinterest