Selecteer een pagina
DNA en de omgevingsvisie

DNA en de omgevingsvisie

Omgevingsvisie Wat is er nodig voor de Omgevingswet, waar iedere gemeente en burger vanaf 2021 mee te maken krijgt? Dat begint met de omgevingsvisie, waarin iedere gemeente antwoord geeft op de vraag: wie zijn we en hoe vertalen we dat in de fysieke leefomgeving? De omgevingsvisie is een integraal strategisch plan voor de fysieke leefomgeving (ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud) op terreinen als:

  • ruimtelijke ontwikkeling;
  • natuur en milieu;
  • cultureel erfgoed;
  • water en gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • verkeer en vervoer.

Integraal Het integrale karakter van de omgevingsvisie leidt ertoe dat over heden niet meer per domein aparte strategische visies ontwikkelen, maar in samenhang. Omdat alle sectorale invalshoeken in de omgevingsvisie samenkomen, wordt een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving bevorderd. De verplichting voor Rijk en provincies om één omgevingsvisie vast te stellen reduceert de bestuurlijke lasten. In het huidige stelsel moeten immers diverse visies worden opgesteld. Voor gemeenten wordt een bestuurlijke lastenverlichting bereikt omdat de omgevingsvisie op dat niveau niet verplicht is, en de verplichte structuurvisie verdwijnt.

DNA In grote lijnen komt het er bij een omgevingsvisie op neer om vast te stellen a. wie zijn we als gemeente, provincie en land? en b. wie willen we zijn? Om antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘Wie zijn we?’ moet je eerst het DNA vaststellen. Want om te weten waar je naartoe kunt, zul je voor alles moeten weten waar je vandaan komt. In onze ervaring fungeert het DNA als verbindende leidraad bij ontwikkelingen. The History Store heeft zich gespecialiseerd in het blootleggen van het DNA van gemeenten en gebieden als onderlegger van visie, beleid en concrete projecten. Dat doen we samen met alle betrokkenen: inwoners, ondernemers, ambtenaren, politici, bestuurders, hulpdiensten, woningbouwverenigingen, etc. Zo wordt het DNA – en dus later de omgevingsvisie – een beetje van ons allemaal. Dit bredere draagvlak vergemakkelijkt de participatie en bevordert de acceptatie.

Benieuwd hoe The History Store u op weg kan helpen met de – voorbereiding van – de omgevingsvisie? Bel Hans van den Brink 06-53646415.

 

Film: Ministerie van I&M

The History Store helpt Masterplan rijksmonument door besluitvorming heen

The History Store helpt Masterplan rijksmonument door besluitvorming heen

Een mooi voorbeeld van hoe The History Store kan helpen in de besluitvorming is het Masterplan voor het Rijnlandshuis, het uit 1641 stammende rijksmonument in Spaarndam. Het Masterplan is het product van jarenlange samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar. Er heeft met alle betrokkenen afstemming plaatsgevonden, voordat het in de besluitvorming is gebracht. Toch lijkt het plan schipbreuk te lijden bij de Welstands- en de Monumentencommissie, waardoor stagnatie en zelfs afbreuk van het planproces dreigt.

Men vraagt The History Store om een historische onderbouwing te leveren voor het masterplan en de plankaart. Functioneel historisch onderzoek resulteert in een gedegen en toegankelijke beschrijving van het DNA van de omgeving, toegespitst op het plangebied: het Rijnlandshuis met bijbehorend terrein. Het resultaat is dat het hierdoor onderbouwde Masterplan door de commissies komt en dat het planproces kan doorgaan. Download het fraai vormgegeven rapport HIER

BLOG: GEMEENTE-DNA ALS BASIS VOOR NIEUWE COLLEGEPROGRAMMA’S

BLOG: GEMEENTE-DNA ALS BASIS VOOR NIEUWE COLLEGEPROGRAMMA’S

Wil je werken aan de sociaaleconomische vitaliteit van je gemeente, dan moet je eerst weten wat het DNA, het verhaal van de plek is. Dat is het advies aan de colleges die na de gemeenteraadsverkiezingen worden gevormd. Nu is hét moment om een inspirerende visie te formuleren.

Gemeenten moeten uitgaan van hun eigen kracht en karakter, staat in het advies ‘Perspectief voor steden’ van de commissie Derksen. Die kreeg al in 2014 van de VNG de opdracht om mee te denken over nieuwe collegeprogramma’s.

De commissie heeft gemeenten onder de loep genomen, trends bekeken en suggesties gedaan ter inspiratie. De belangrijkste is om als gemeente jezelf te blijven. ‘Je moet kijken wat het karakter van de stad is. Profileren is goed, maar het moet wel realistisch zijn.’

 

Motor

Steden zijn steeds meer de motor van economie en innovatie. Bedrijven profiteren van elkaars nabij­heid en clusteren in steden. Dat is overigens van alle tijden. Zo zijn steden ontstaan en die hebben altijd een grote aantrekkingskracht gehad op mensen: bewoners, ondernemers, kunstenaars en toeristen.

En net als vroeger kent het stedelijk succes ook zijn keerzijde. Bijvoorbeeld in steden als Amsterdam en Rotterdam leeft ruim tien procent van de bevolking onder de armoedegrens.

 

Vitaliteit

In de komende jaren moet het dus niet al­leen gaan over de economische groei, over de creatieve klasse, over broedplaatsen, maar ook over de nieuwe armoede, de nieuwe woningnood en het gebrek aan kansen. Kortom: over de sociaaleconomische vitaliteit van steden.

Daaraan kun je werken op basis van het gemeente-DNA: waar ligt de kracht van je gemeente? Wat is het verhaal van je gemeente? Op basis van het DNA weet je wat erbij past, wat je gemeente nodig heeft – en wat niet.

Hiermee heeft The History Store een aantal gemeenten in Nederland en Australië geholpen om een passende visie op de ontwikkeling van de plek te formuleren, op fysiek-ruimtelijk, economisch, sociaal en cultureel terrein.

 

Verbindend

Juist nu, bij het formeren van de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders, is het moment voor zo’n inspirerende visie. De aanpak van The History Store richt zich op de gemeenschappelijke wortels en de potentie van de plek en werkt daarom verbindend: bewoners, ondernemers, ambtenaren en politici, ‘harde’ en ‘zachte’ sector.

Wil je dat jouw gemeente ook (nog meer) sociaaleconomisch vitaal wordt? Bel met Hans van den Brink van The History Store 06-53646415 of mail info@historystore.nl.

Je ontvangt dan in ieder geval het E-book ‘DNA en gebiedsvisie’.

 

Deze blog is mede gebaseerd op het advies ‘Perspectief voor steden’ van de commissie Derksen in opdracht van de VNG (2014)

Inzet plaatselijk DNA vermindert winkelleegstand

Inzet plaatselijk DNA vermindert winkelleegstand

Een gedegen analyse van het lokale DNA laat zien hoe aantrekkelijk een (centrum)gebied is, wat de potentie is en waar het aan ontbreekt. Dit is de basis voor een concrete visie, die vrij snel in actie kan worden omgezet. 

Een gebied is aantrekkelijker als het een herkenbaar karakter heeft. Dat lijkt een hele uitdaging in deze tijd waarin veel centra qua (winkel)aanbod op elkaar lijken. Daarom onderzoeken wij het DNA, het oorspronkelijke karakter. Dat is in onze ervaring in het verleden te vinden: kijken naar het verleden met het oog op de toekomst. Dit DNA is de basis van het eigen verhaal van het gebied. Dat dient als onderlegger voor een visie op ruimtelijke en economische ontwikkelingen met daarbij passende concrete projecten en maatregelen. Winkels en horeca kunnen onderdeel vormen van het gemeentebeleid gericht op het aantrekken van inwoners, ondernemers en toeristen. Meer (nieuwe) bezoekers van binnen en buiten de gemeente betekent betere koopstromen en dus vermindering van de winkelleegstand. Gemeente en ondernemers moeten daarvoor de handen ineenslaan.

Aantrekkelijkste Binnenstad Dit was bijvoorbeeld het geval in Arnhem, waar het stadsbestuur al in de negentiende eeuw met succes heeft geprobeerd om welgestelde inwoners aan te trekken. Een van de pijlers van het Arnhemse beleid vormde het faciliteren van de vestiging van winkels ’van niveau’.  Niet voor niets telt Arnhem vandaag de dag nog een groot aantal exclusieve winkels in het centrum, dat een paar jaar geleden nog werd uitgeroepen tot ’Aantrekkelijkste Binnenstad van Nederland’. Het verminderende draagvlak en de toenemende mobiliteit leiden tot een zoektocht naar centra die het aantrekkelijkst zijn. Dat hoeven niet per sé de grootste winkelgebieden te zijn. De toekomst van een winkelgebied kan juist liggen in het aantrekken van een specifieke doelgroep, zoals in het centrum van Arnhem. Dit vermindert de kans op leegstand.

Maatlat Het DNA zorgt voor herkenbaarheid en dus aantrekkingskracht, maar niet voor iedereen. Want niet alles past bij ieder gebied! Als je je te breed profileert, word je onherkenbaar en dus onaantrekkelijk. Een heldere profilering is essentieel voor het aantrekken van (nieuwe) inwoners, ondernemers en winkelend publiek. Het DNA van een plaats is een maatlat voor keuzes: wat past wel en wat past niet? Het is een maatlat waarvan iedere betrokkene weet en voelt dat het klopt.

Wilt u ook het plaatselijke DNA inzetten tegen winkelleegstand in uw gemeente of regio? Neem contact op met Hans van den Brink van The History Store 06-53646415 of info@historystore.nl.

E-Book "DNA en gebiedsontwikkeling ontvangen?"

Je aanvraag is succesvol ontvangen. We hebben een bevestigingsmail naar je email adres gestuurd.

Pin It on Pinterest